Noen av Opplæringskontorets oppgaver:

 • Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene.
 • Arbeide for å skaffe lærlinger fra videregående- eller ungdomsskoler.
 • Opprette lærekontrakter med de unge.
 • Plassere lærlingene ut i lærebedriftene.
 • Følge opp lærlingens opplæring i bedrift, og hvis nødvendig sørge for at lærlingen blir flyttet til ny bedrift når opplæringen ikke tilfredsstiller læreplanens krav.
 • Arrangere møter med lærlingene og bedriftens faglige leder(e)
 • Holde kontakt med de stedlige videregående skoler.
 • Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve etter endt opplæring.

Opplæringskontoret har mange funksjoner:

 • Bindeledd mellom lærling og bedrift
 • Oppfølging av opplæring til lærling ute i bedrift
 • Gi råd om skoleutdanning
 • Påvirke opplæringsplaner og utvikling av fagene
 • Virke som et forum for diskusjon om opplæring i bedriftene og faglig utvikling for øvrig
 • Signalisering til myndighetene om bedriftenes behov for fagfolk
 • Informasjon til Ungdomsskolene og videregående skoler
 • Arrangere kurs samt gi lærlingen den nødvendige manglende utdanning
 • Bistå bedriften og lærlingen ved eventuell skifte av bedrift .